Oberoende av hyrpersonal i sjukvården – få når målen!

Trots ouppnådda mål ser landstingen projektet som lyckat

2018-12-20

Läkartidningen har gjort en rundringning till landets landsting och regioner för att höra hur de ligger till i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal vid årsskiftet.

14 landsting och regioner svarar nej på frågorna om de kommer att nå projektets målnivå, som innebär att maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna ska utgöras av kostnaden för inhyrd personal, samt om de kommer att utropa sig oberoende den 1 januari 2019.

Tre landsting/regioner uppger att man har goda förhoppningar om att nå det målet till årsskiftet. Ytterligare tre ligger bra till för att nå målet, men uppger att man inte fokuserar på målnivån eller att man vill vara försiktig med att utropa sig oberoende 1 januari. En region uppger att det är osäkert om man når målet.

Kostnaden för inhyrd personal i förhållande till de totala personalkostnaderna ligger oförändrad jämfört med andra kvartalet förra året på 3,6 procent, alltså en bit över projektets målnivå på 2 procent.

På Sveriges kommuner och landsting ser man trots detta projektet som lyckat.

Läs hela artikeln på på läkartidningen.se.

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Nya momsregler från 1 juli 2019

Skatteverket - om uthyrning av personal inom vårdsektorn

2018-12-20

Den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Eftersom uthyrning av vårdpersonal inte är en tjänst som i sig utgör sjukvård eller tandvård omfattas den som huvudregel inte av undantaget från skatteplikt. Undantaget kan dock vara tillämpligt när uthyrning av vårdpersonal har nära anknytning till sjukvård eller tandvård.

Det betyder att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag.

Momsen blir en kostnad för den som driver vårdmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms.

Har du eget bolag?

Skatteverkets beslut betyder att alla bemanningsföretag måste debitera 25 % moms på alla fakturor till vårdgivare som hyr in vårdpersonal. Beslutet gäller alla vårdgivare oavsett om de är inom den privata eller offentliga sektorn. Driver du eget bolag och jobbar som vårdpersonal via ditt bolag omfattas du också av momsplikten.

Detta innebär att du ska momsregistrera ditt bolag och från 1 juli 2019 börja lägga moms på dina fakturor. Det spelar ingen roll vilken form av bolag du har. Bedriver du enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, samma momsplikt gäller!

Mer info finns på Skatteverkets hemsida.

Här hittar du blanketten för att momsregistrera ditt företag.

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss

Diagnostisk checklista – hjälp för unga läkare

Checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

2018-12-07

Äldre har ofta mer diffusa eller annorlunda symtom vid sjukdom, jämfört med yngre. Detta kan leda till underdiagnostik (att sjukdomar och tillstånd inte upptäcks) eller att felaktiga diagnoser ställs. Detta kan i sin tur medföra underbehandling eller felbehandling. En vanlig följd av detta är att äldre får läkemedelsbehandling mot symtom snarare än mot orsaken till symtomen.

Checklistan ska uppmärksamma symtom hos äldre 

Den diagnostiska checklistan är tänkt att användas vid uppföljning av läkemedelsbehandling, och vid läkemedelsgenomgångar för äldre. Men också vid varje tillfälle då en äldre person söker för, berättar om eller uppvisar symtom. Målgrupperna för checklistan är i första hand läkare, framför allt nyutexaminerade och studenter på läkarutbildningen, samt sjuksköterskor.

Syftet med checklistan

Att uppmärksamma symtom som är viktiga att utreda hos äldre, och redovisa viktiga orsaker till dem, som annars ofta förbises.
Symtom hos äldre kan orsakas av sjukdomar och tillstånd som ofta är föremål för otillräcklig diagnostik, och därmed under- eller felbehandling.

Målet

Målet är att äldre ska få en läkemedelsbehandling som är mindre omfattande och i större utsträckning baserad på korrekta indikationer.

Checklistan utformas lämpligen för personer 75 år och äldre och inriktas på sköra äldre. Rapporten vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor, som är de huvudsakliga målgrupperna för checklistan, men den kan även vara till nytta för apotekare och för övrig vård- och omsorgspersonal.

De vanligaste 20 symtomen vid läkemedelsgenomgångar för äldre

 • Trötthet.
 • Smärta
 • Muskelsvaghet/muskelvärk
 • Muntorrhet
 • Själslig oro
 • Sömnbesvär
 • Yrsel
 • Andfåddhet
 • Svullna underben/fötter
 • Är ofta ledsen
 • Förstoppning
 • Dålig aptit
 • Kroppslig oro
 • Besvär att kasta vatten
 • Ont i magen
 • Klåda
 • Huvudvärk
 • Hosta
 • Diarré
 • Mardrömmar

Symtomen rapporterade som måttliga eller stora. Baserat på totalt antal deltagande i studien; 298 personer i ordinärt boende anslutna till hemsjukvården.

För att checklistan ska vara användarvänlig behöver den ha en rimlig omfattning. Det är därför inte möjligt att för varje enskilt symtom täcka in alla tänkbara orsaker. Det är emellertid inte heller syftet med listan. Tanken är att den ska fungera som en påminnelse om orsaker som ofta förbises i vården av äldre.

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens hemsida.

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss