Diagnostisk checklista – hjälp för unga läkare

Checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre

2018-12-07

Äldre har ofta mer diffusa eller annorlunda symtom vid sjukdom, jämfört med yngre. Detta kan leda till underdiagnostik (att sjukdomar och tillstånd inte upptäcks) eller att felaktiga diagnoser ställs. Detta kan i sin tur medföra underbehandling eller felbehandling. En vanlig följd av detta är att äldre får läkemedelsbehandling mot symtom snarare än mot orsaken till symtomen.

Checklistan ska uppmärksamma symtom hos äldre 

Den diagnostiska checklistan är tänkt att användas vid uppföljning av läkemedelsbehandling, och vid läkemedelsgenomgångar för äldre. Men också vid varje tillfälle då en äldre person söker för, berättar om eller uppvisar symtom. Målgrupperna för checklistan är i första hand läkare, framför allt nyutexaminerade och studenter på läkarutbildningen, samt sjuksköterskor.

Syftet med checklistan

Att uppmärksamma symtom som är viktiga att utreda hos äldre, och redovisa viktiga orsaker till dem, som annars ofta förbises.
Symtom hos äldre kan orsakas av sjukdomar och tillstånd som ofta är föremål för otillräcklig diagnostik, och därmed under- eller felbehandling.

Målet

Målet är att äldre ska få en läkemedelsbehandling som är mindre omfattande och i större utsträckning baserad på korrekta indikationer.

Checklistan utformas lämpligen för personer 75 år och äldre och inriktas på sköra äldre. Rapporten vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor, som är de huvudsakliga målgrupperna för checklistan, men den kan även vara till nytta för apotekare och för övrig vård- och omsorgspersonal.

De vanligaste 20 symtomen vid läkemedelsgenomgångar för äldre

 • Trötthet.
 • Smärta
 • Muskelsvaghet/muskelvärk
 • Muntorrhet
 • Själslig oro
 • Sömnbesvär
 • Yrsel
 • Andfåddhet
 • Svullna underben/fötter
 • Är ofta ledsen
 • Förstoppning
 • Dålig aptit
 • Kroppslig oro
 • Besvär att kasta vatten
 • Ont i magen
 • Klåda
 • Huvudvärk
 • Hosta
 • Diarré
 • Mardrömmar

Symtomen rapporterade som måttliga eller stora. Baserat på totalt antal deltagande i studien; 298 personer i ordinärt boende anslutna till hemsjukvården.

För att checklistan ska vara användarvänlig behöver den ha en rimlig omfattning. Det är därför inte möjligt att för varje enskilt symtom täcka in alla tänkbara orsaker. Det är emellertid inte heller syftet med listan. Tanken är att den ska fungera som en påminnelse om orsaker som ofta förbises i vården av äldre.

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens hemsida.

 

Tillbaka till nyheter


451 31 Uddevalla

0522-26 61 40

info@abcdoctor.se

Kontakta oss